بیراهه: بیراهه - 50

بیراهه

بیراهه - 50

ابن برنامه پیرامون برخی ناهنجاری های اجتماعی و همچنین اقدامات و برخورد های پلیس با جرایم و مفاسد اجتماعی است.

این قسمت : اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و آسیب های فردی، خانوادگی و اجتماعی آن

نظر دادن