برای مهمانی: برای مهمانی - 27

برای مهمانی

برای مهمانی - 27

مجموعه مستند « برای مهمانی » به معرفی آیین های بومی و فرهنگی استانهای مختلف در ماه رمضان می پردازد.

این قسمت : بانگ ; آداب و رسوم مردم کرمانشاه

نظر دادن