بیراهه: بیراهه - 52

بیراهه

بیراهه - 52

ابن برنامه پیرامون برخی ناهنجاری های اجتماعی و همچنین اقدامات و برخورد های پلیس با جرایم و مفاسد اجتماعی است.

این قسمت : مزاحمت های خیابانی

نظر دادن