امید ایرانی: امید ایرانی - 4

امید ایرانی

امید ایرانی - 4

مجموعه برنامه « امید ایرانی » به معرفی کارآفرینان برتری می پردازد که موفق به ایجاد زمینه کسب و کار در منطقه خود شده اند.

این قسمت : این برنامه زندگی آقای کولیوند جانبازی که در شهر خود به خیرخواهی مشهور است و حرفه اش ساختمان سازی است، می پردازد.

نظر دادن