بدون مرز، عشق: بدون مرز، عشق

بدون مرز، عشق

بدون مرز، عشق

در این برنامه به آشنایی با فعالیت های گردان سید الشهدا (ع) متشکل از شیعیان عراق برای مبارزه با داعش پرداخته می شود.

نظر دادن