میوه های وحشی جنگل های زاگرس: میوه های وحشی جنگل های زاگرس

میوه های وحشی جنگل های زاگرس

میوه های وحشی جنگل های زاگرس

این برنامه به معرفی گونه های گیاهی و میوه های وحشی نواحی کوهستانی زاگرس و بررسی خواص آنها می پردازد.

نظر دادن