دار و دسته های مرگ آفرین: دار و دسته های مرگ آفرین - 6

دار و دسته های مرگ آفرین

دار و دسته های مرگ آفرین - 6

این مجموعه مستند به بررسی خطرناکترین تجمع و گله های جانوری در آفریقا می پردازد.

این قسمت : گله بوفالوها

نظر دادن