پرونده مستند: پرونده مستند - 21

پرونده مستند

پرونده مستند - 21

مجموعه برنامه « پرونده مستند » به منظور آگاه سازی جامعه و شناخت بیشتر مردم در خصوص جرائم مختلف به بررسی پرونده های مهم پلیسی با حضور شخص متهم، کارشناس و ... می پردازد.

این قسمت : گزارش یک پرونده سرقت مسلحانه از بانک

نظر دادن