بایرام آیی: بایرام آیی

بایرام آیی

بایرام آیی

مستند « بایرام آیی » به آداب پیشواز نوروز در اردبیل می پردازد.

نظر دادن