کوهستان‌ های کوير: کوهستان‌ های کوير - 5

کوهستان‌ های کوير

کوهستان‌ های کوير - 5

مستند کوهستان‌های کوير موقعیت جغرافیایی کرمان و ویژگی های طبیعتی منطقه را در ارتفاعات مختلف همراه سه کوهنورد که ارتفاعات را می پیمایند، به تصویر می کشد.

این قسمت : آتشفشان قلعه حسنعلی

نظر دادن