دسترنج: دسترنج _ 20

دسترنج

دسترنج _ 20

این برنامه، مستندی است در ارتباط با مشاغل دشوار و مشکلات، کمی ها و کاستی های پیرامون آن که در آن نگاهی عمیق تر به این مشاغل انداخته شده است.

این قسمت : آقای فروزانفر - آشنایی با دکتر اسکندر فروزانفر در سه مقطع زراعت، فقاهت و طبابت

کارگردان : منصور غلامی

نظر دادن