ایران: ایران - 165

ایران

ایران - 165

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش هایی از شهر تاریخی سیمره، سوغات گلپایگان و روستای کندوان

نظر دادن