شکوفه های زمستان: شکوفه های زمستان

شکوفه های زمستان

شکوفه های زمستان

این مستند درباره هنر انقلاب و شکل گیری اولین حلقه های هنری درمورد مضامین انقلابی در دهه 50 است.

نظر دادن