بیراهه: بیراهه - 60

بیراهه

بیراهه - 60

ابن برنامه پیرامون برخی ناهنجاری های اجتماعی و همچنین اقدامات و برخورد های پلیس با جرایم و مفاسد اجتماعی است.

این قسمت : کودکان کار - قسمت دوم

نظر دادن