ایران: ایران - 167

ایران

ایران - 167

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش هایی از نوروزبل، جشن آغاز سال نو گیلکی، هنر پیکرتراشی از چوب در گلپایگان

نظر دادن