دیاران: دیاران - 2

دیاران

دیاران - 2

مجموعه مستند « دیاران » به معرفی نخبه های افغان ساکن ایران می پردازد.

این قسمت : معرفی وجیهه احراری و فعالیت های ورزشی او در رشته کاراته

نظر دادن