روبان قرمز: روبان قرمز - 1

روبان قرمز

روبان قرمز - 1

مجموعه مستند « روبان قرمز » به اهمیت پرداخت رسانه ها به بیماری ایدز و مصاحبه با کارشناسان این حوزه می پردازد.

نظر دادن