اولین ها: اولین ها - 2 - اولین بانک خون بند ناف ایران

اولین ها

اولین ها - 2 - اولین بانک خون بند ناف ایران

اشاره به پیشرفت های ایران دارد که برای اولین بار در تاریخ ایران اتفاق افتاده است که همه آنها در همین 4 دهه گذشته و بعد از انقلاب رخ داده است.

اولین بانک خون بند ناف ایران

 در ایران، پیش از انقلاب، تولید علمِ ژنتیک در کشور وجود نداشت. دکتر سعید کاظمی آشتیانی، روز هشتم خرداد 1370 پژوهشکدۀ رویان را تاسیس کرد که اولین مرکز تولید علم ژنتیک در کشور بود. موضوع اصلی کار رویان، سلول‌های بنیادی بود. یعنی سلول‌هایی که هنوز کارکرد تخصصی پیدا نکرده و با مهندسی ژنتیک می‌شد آنان را به یک سلول خاص بدل کرد. یکی از مهم‌ترین منابع این سلول‌ها، خونِ بندِنافِ جنین است. در جهان، اولین بانک خون بندناف در فرانسه و از سال 1368 پیگیری شد. کشورهای پیشرفته دیگر خون بندناف را دور نمی‌ریختند بلکه به عنوان منبع سلول‌های بنیادی حفظ می‌کردند. سرانجام دانشمندان ایرانی برای اولین بار بانک خون بندناف نوزادان را در سال 1384 راه‌اندازی کردند. امروزه، در ایران، سالانه یازده هزار نفر متقاضی ذخیرۀ خون بندناف هستند. بنا به آمار سال 1394، در جهان 134 بانک خون بندناف وجود دارد که 780 هزار نمونۀ خون بندناف نوزادان در مجموع آن‌ها ثبت شده است که 55 هزار نمونۀ آن متعلق به ایران است. 

 

 

نظر دادن