رزم آهنگ: رزم آهنگ - قصه بابا

رزم آهنگ

رزم آهنگ - قصه بابا

در این مستند به بررسی روند تهیه و ساخت رزم آهنگ های دوران انقلاب و بعد از آن پرداخته می شود.

این قسمت : چگونگی ساخت سرود قصه بابا

نظر دادن