رزم آهنگ: رزم آهنگ - ای جانباز

رزم آهنگ

رزم آهنگ - ای جانباز

در این مستند به بررسی روند تهیه و ساخت رزم آهنگ های دوران انقلاب و بعد از آن پرداخته می شود.

این قسمت : چگونگی ساخت سرود جانبازان با زنده یاد حمید سبزواری و محمد گلریز

نظر دادن