سیزده خانه: سیزده خانه - 6

سیزده خانه

سیزده خانه - 6

در مجموعه برنامه « سیزده خانه » به معرفی آثار باستانی و تاریخی در مناطق مختلف پرداخته می شود.

این قسمت : جاذبه های گردشگری شهرستان نهاوند

نظر دادن