پرونده مستند: پرونده مستند - 29

پرونده مستند

پرونده مستند - 29

مجموعه برنامه « پرونده مستند » به منظور آگاه سازی جامعه و شناخت بیشتر مردم در خصوص جرائم مختلف به بررسی پرونده های مهم پلیسی با حضور شخص متهم، کارشناس و ... می پردازد.

این قسمت : گفتگو با سردار حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ و توضیحات ایشان در مورد اقدامات آگاهی در کشف جرائم

نظر دادن