این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)

عالی نسب

عالی نسب

این برنامه به معرفی سید میرمصطفی عالی نسب فعال اقتصادی و مخترع می پردازد.

نظر دادن