سیزده خانه: سیزده خانه - 11

سیزده خانه

سیزده خانه - 11

در مجموعه برنامه « سیزده خانه » به معرفی آثار باستانی و تاریخی در مناطق مختلف پرداخته می شود.

این قسمت : اسدآباد و روستای اشتران

نظر دادن