پرونده مستند: پرونده مستند - 30

پرونده مستند

پرونده مستند - 30

مجموعه برنامه « پرونده مستند » به منظور آگاه سازی جامعه و شناخت بیشتر مردم در خصوص جرائم مختلف به بررسی پرونده های مهم پلیسی با حضور شخص متهم، کارشناس و ... می پردازد.

این قسمت : بررسی یک پرونده قتل خانوادگی که در آن یک زن با اجیر کردن فردی دست به قتل خواهر خود می زند.

نظر دادن