سیزده خانه: سیزده خانه - 12

سیزده خانه

سیزده خانه - 12

در مجموعه برنامه « سیزده خانه » به معرفی آثار باستانی و تاریخی در مناطق مختلف پرداخته می شود.

این قسمت : روستای سیمین در ارتفاعات الوند

نظر دادن