بیراهه: بیراهه - 65

بیراهه

بیراهه - 65

ابن برنامه پیرامون برخی ناهنجاری های اجتماعی و همچنین اقدامات و برخورد های پلیس با جرایم و مفاسد اجتماعی است.

این قسمت : حمله به پلیس راهور در پرونده تصادف و واژگونی سواری تویوتا

نظر دادن