چهل قدم ارادت: چهل قدم ارادت

چهل قدم ارادت

چهل قدم ارادت

خدمت رسانی پرسنل امداد و اورژانس به زائران راهپیمایی اربعین در این برنامه به تصویر کشیده شده است.

نظر دادن