روزهای آزادی: روزهای آزادی - 7

روزهای آزادی

روزهای آزادی - 7

این مجموعه مستند به دخالت‌های سیاسی، نظامی و امنیتی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم در نقاط مختلف جهان پرداخته که در اکثر موارد به تغییر حکومت‌های مردمی و پیدایش حکومت های سرکوبگر منجر شده است.

این قسمت : آمریکای مرکزی

نظر دادن