اسرار تکنولوژی: اسرار تکنولوژی - 5

اسرار تکنولوژی

اسرار تکنولوژی - 5

نقش و ماهیت تکنولوژی در زندگی بشر و دست یابی به استانداردهای مناسب در زمینه های مختلف در این مستند بررسی می شود.

نظر دادن