ایران: ایران - 176

ایران

ایران - 176

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش هایی از دره ارغوان در ایلام و طب سنتنی در ایران

نظر دادن