بهتر می شود: بهتر می شود - 7 - دور دور

بهتر می شود

بهتر می شود - 7 - دور دور

این مجموعه مستند در هر قسمت به دنبال سوژه ای رفته و به رفتارهای غلط اجتماعی و عادات نادرست شهروندان و ارائه راهکارهایی برای از بین بردن این نوع رفتارها می پردازد.

این قسمت : روایت حضور خودروها در ساعات آغازین شب که ضمن مصرف سوخت زیاد باعث ترافیک شدید شده و کار امدادرسانی احتمالی را مختل می کند.

نظر دادن