خرم شهر: خرم شهر - 1

خرم شهر

خرم شهر - 1

این مجموعه برنامه به دنبال نشان دادن تصویر کلی از فقر و فقرزدایی در کشور از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز است.

این قسمت : معرفی حاج سیدرضا نیری از موسسین کمیته امداد امام خمینی (ره)

نظر دادن