مردمان لب رود: مردمان لب رود - 7

مردمان لب رود

مردمان لب رود - 7

مستند « مردمان لب رود » به رودخانه های غرب کشور پرداخته و تاثیرات این منابع جاری بر فرهنگ و آداب و رسوم اهالی این منطقه را مورد بررسی قرار می دهد.

این قسمت : شهر سردشت و رود زاب - قسمت دوم

نظر دادن