این مستند را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سمفونی زاینده رود

سمفونی زاینده رود - 1

این مجموعه در هر قسمت با موضوعات جداگانه به علل به وجود آمدن پدیده خشکسالی زاینده رود می پردازد.

پدر؛ زاینده رود

مادر؛ زاینده رود

خاطرات دکتر جواد کرمانی و خانم سکینه شفیع زاده از زندگی در کنار زاینده رود

نظر دادن