بهتر می شود: بهتر می شود - 8 - پرخاش

بهتر می شود

بهتر می شود - 8 - پرخاش

این مجموعه مستند در هر قسمت به دنبال سوژه ای رفته و به رفتارهای غلط اجتماعی و عادات نادرست شهروندان و ارائه راهکارهایی برای از بین بردن این نوع رفتارها می پردازد.

این قسمت : دلایل عصبانی شدن از زبان مردم، روش تئاتر درمانی بچه های کانون اصلاح و تربیت، شیوه های متفاوت عصبانیت افراد، مصاحبه با مجرمین قربانی خشونت و راهکارهای کنترل خشونت و عصبانیت

نظر دادن