این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)

سمفونی زاینده رود

سمفونی زاینده رود - 2

این مجموعه در هر قسمت با موضوعات جداگانه به علل به وجود آمدن پدیده خشکسالی زاینده رود می پردازد.

به تماشای بادها

جاذبه های دیدنی زاینده رود از نگاه جهانگردان و نویسندگان گذشته به ویژه دوران صفویه و قاجاریه

نظر دادن