ایران: ایران - 178

ایران

ایران - 178

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش هایی از صنایع دستی و مشاغل سنتی شهر یزد، مجموعه پل معلق سبلان، هنر قلمزنی بروی فلز و ساخت زیورآلات

نظر دادن