کل دو: کل دو

کل دو

کل دو

این مستند به ارتفاعات مازندران و زندگی کل و بزهای وحشی این منطقه و لزوم حفاظت از آنها می پردازد.

نظر دادن