بهتر می شود: بهتر می شود - 9 - پرخوری

بهتر می شود

بهتر می شود - 9 - پرخوری

این مجموعه مستند در هر قسمت به دنبال سوژه ای رفته و به رفتارهای غلط اجتماعی و عادات نادرست شهروندان و ارائه راهکارهایی برای از بین بردن این نوع رفتارها می پردازد.

این قسمت : مسئله پرخوری و خوردن غذاهای آماده

نظر دادن