رزم آهنگ: رزم آهنگ - بسیج

رزم آهنگ

رزم آهنگ - بسیج

در این مستند به بررسی روند تهیه و ساخت رزم آهنگ های دوران انقلاب و بعد از آن پرداخته می شود.

این قسمت : چگونگی تولید آثار موسیقی و تصنیف در مورد بسیج 

نظر دادن