دیپلماسی دریایی: دیپلماسی دریایی

دیپلماسی دریایی

دیپلماسی دریایی

این مستند به اقتدار دریایی ایران در آب های بین المللی در جهت تامین امنیت منافع ملی با استفاده از دیپلماسی دریایی می پردازد.

نظر دادن