دهسا: دهسا

دهسا

دهسا

این مستند به زیست بوم شگفت انگیز دهسا در شبه جزیره لیبریا در قاره آفریقا با گونه های مختلف حیوانی و گیاهی می پردازد.

نظر دادن