جنگ ارزی: جنگ ارزی

جنگ ارزی

جنگ ارزی

این مستند به اوضاع اقتصادی و بالا رفتن نرخ ارزهای خارجی در ایران پرداخته و به ریشه یابی دخالت های خارجی در این مسئله می پردازد.

نظر دادن