بهتر می شود: بهتر می شود - 10 - طلای کثیف

بهتر می شود

بهتر می شود - 10 - طلای کثیف

این مجموعه مستند در هر قسمت به دنبال سوژه ای رفته و به رفتارهای غلط اجتماعی و عادات نادرست شهروندان و ارائه راهکارهایی برای از بین بردن این نوع رفتارها می پردازد.

این قسمت : فرهنگ دفع زباله

نظر دادن