بوریا: بوریا

بوریا

بوریا

این برنامه روایتی از تلاش حصیربافان برای تولید بوریا ، از مرحله چیدن نی تا ساخت آن است.

نظر دادن