بیراهه: بیراهه - 69

بیراهه

بیراهه - 69

ابن برنامه پیرامون برخی ناهنجاری های اجتماعی و همچنین اقدامات و برخورد های پلیس با جرایم و مفاسد اجتماعی است.

این قسمت : عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط راکبان موتور سیکلت

نظر دادن