مردمان لب رود: مردمان لب رود - 10

مردمان لب رود

مردمان لب رود - 10

مستند « مردمان لب رود » به رودخانه های غرب کشور پرداخته و تاثیرات این منابع جاری بر فرهنگ و آداب و رسوم اهالی این منطقه را مورد بررسی قرار می دهد.

این قسمت : رودبار لرستان

نظر دادن