این مستند را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سمفونی زاینده رود

سمفونی زاینده رود - 4

این مجموعه در هر قسمت با موضوعات جداگانه به علل به وجود آمدن پدیده خشکسالی زاینده رود می پردازد.

سازنده رود

معضل خشک شدن زاینده رود

نظر دادن