قصه با هم بودن: قصه با هم بودن - 14

قصه با هم بودن

قصه با هم بودن - 14

« قصه باهم بودن » مجموعه مستندی است که از زندگی و موفقیت های صاحبان مشاغل تولیدی می گوید که با تلاش و سرمایه ای اندک در تولید موثر بوده اند.

این قسمت : فعالیت های اقتصادی و پرورش اسب در روستای سیجوال

نظر دادن